• język migowy
BIP
BIP PWIK

Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników

Na podstawie art.12 ust.2 ustawy o gospodarce komunalnej w zw. z art. 64 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym, funkcję Zgromadzenia Wspólników w Spółce pełni Zarząd Miedzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim.

Do podstawowych kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy :

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły
 • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzielaniu absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, a także nabywania, zbywania lub obciązania udziałów w innych podmiotach godpodarczych,
 • tworzenie i likwidacji oddziałów Spółki,
 • ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 • uchwalania rocznych planów ekonomiczno finansowych Spółki oraz tworzenia i przeznaczania funduszy Spółki,
 • podejmowania uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia Umowy Spółki (np. wyrażanie zgody na zaciągnięcie pożyczek lub udzielenie poręczeń przez Spółkę o wartości przekraczającej 500.000 zł netto, podwyższanie kapitału zakładowego, obniżanie kapitału zakładowego, zmiany Umowy Spółki, wyrażania zgody co do nabycia i zbycia nieruchomości albo udziału w niej przez Spółkę o wartości przekraczającej 500.000 zł. netto) lub Kodeksu Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza

Organem nadzoru w Spółce jest 5-osobowa Rada Nadzorcza. Kadencja Rady trwa 3 lata. W jej skład wchodzą :

 • 3 osoby wybrane przez Zgromadzenie Wspólników (na podst. art.18 ust.4 ustawy o gospodarce komunalnej) spośród kandydatów wskazanych przez gminy-członków MZWiK (z uwzględnieniem ograniczeń do pełnienia funkcji w radach nadzorczych określonych przez inne ustawy) - te osoby odwołać może wyłącznie Zgromadzenie Wspólników,
 • 2 osoby wybrane przez samych pracowników Spółki (na podst. art.18 ust. 3, 5, 5a w/w ustawy oraz § 19 ust.2 i 3 Umowy Spółki) - wybór pracowników jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników, a odwołani mogą być jedynie w trybie w jakim zostali powołani. 

Do podstawowych kompetencji Rady Nadzorczej należy :

 • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
 • powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz zawieranie z nimi umów,
 • ocena sprawozdań Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania Zarządu Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 • wybór rewidenta do badania sprawozdania rocznego Zarządu Spółki

W skład Rady Nadzorczej wchodzą :

 • Lidia Chrzan - Przewodnicząca Rady (wskazana przez Zgromadzenie Wspólników)
 • Andrzej Stempniak - Zastępca Przewodniczącego Rady (wybrany przez pracowników Spółki)
 • Krzysztof Kisiel - Sekretarz Rady - (wskazany przez Zgromadzenie Wspólników)
 • Dorota Rajszys - (wskazana przez Zgromadzenie Wspólników)
 • Karol Wybraniec - (wybrany przez pracowników Spółki)

Zarząd

Organem kierującym działalnością Spółki jest 2-osobowy Zarząd. Kadencja członków trwa 5 lat i są oni powoływani przez Radę Nadzorczą.

Zarząd Spółki kieruje dzialalnością Spółki i reprezentuje ją w sądzie oraz poza sądem, a do jego kompetencji należą także wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych władz Spółki.

W skład Zarządu wchodzą:

 • Marek Chrószcz - Prezes Zarządu
 • Katarzyna Machowska-Bujak - Członek Zarządu

Do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działąjący samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działąjących łącznie albo członek Zarządu działąjący łącznie z Prokurentem Spółki.
Prokurentami Spółki zostali ustanowieni:

 • Michał Mrozek - Kierownik Działu Budowy i Remontów Sieci wod-kan
 • Katarzyna Jeżak - Główna Księgowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2017-08-09 14:00:44
Aktualizacja publikacji
Piguła Michał 2022-12-29 09:24:49
Wytworzenie publikacji
Piguła Michał 2022-12-29 09:24:49
Zatwierdzenie
Piguła Michał 2022-12-29 09:24:49
Rejestr zmian
do góry