do góry
BIP PWIK

Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników

Na podstawie art.12 ust.2 ustawy o gospodarce komunalnej w zw. z art. 64 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym, funkcję Zgromadzenia Wspólników w Spółce pełni Zarząd Miedzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim.

Do podstawowych kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy :

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły
 • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzielaniu absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, a także nabywania, zbywania lub obciązania udziałów w innych podmiotach godpodarczych,
 • tworzenie i likwidacji oddziałów Spółki,
 • ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 • uchwalania rocznych planów ekonomiczno finansowych Spółki oraz tworzenia i przeznaczania funduszy Spółki,
 • podejmowania uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia Umowy Spółki (np. wyrażanie zgody na zaciągnięcie pożyczek lub udzielenie poręczeń przez Spółkę o wartości przekraczającej 500.000 zł netto, podwyższanie kapitału zakładowego, obniżanie kapitału zakładowego, zmiany Umowy Spółki, wyrażania zgody co do nabycia i zbycia nieruchomości albo udziału w niej przez Spółkę o wartości przekraczającej 500.000 zł. netto) lub Kodeksu Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza

Organem nadzoru w Spółce jest 5-osobowa Rada Nadzorcza. Kadencja Rady trwa 3 lata. W jej skład wchodzą :

 • 3 osoby wybrane przez Zgromadzenie Wspólników (na podst. art.18 ust.4 ustawy o gospodarce komunalnej) spośród kandydatów wskazanych przez gminy-członków MZWiK (z uwzględnieniem ograniczeń do pełnienia funkcji w radach nadzorczych określonych przez inne ustawy) - te osoby odwołać może wyłącznie Zgromadzenie Wspólników,
 • 2 osoby wybrane przez samych pracowników Spółki (na podst. art.18 ust. 3, 5, 5a w/w ustawy oraz § 19 ust.2 i 3 Umowy Spółki) - wybór pracowników jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników, a odwołani mogą być jedynie w trybie w jakim zostali powołani. 

Do podstawowych kompetencji Rady Nadzorczej należy :

 • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
 • powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz zawieranie z nimi umów,
 • ocena sprawozdań Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania Zarządu Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 • wybór rewidenta do badania sprawozdania rocznego Zarządu Spółki

Od dnia 12.06.2017r. w skład Rady Nadzorczej wchodzą :

 • Monika Klimczok - Przewodniczący Rady (wskazana przez Zgromadzenie Wspólników)
 • Dorota Rajszys - Sekretarz Rady (wskazana przez Zgromadzenie Wspólników)
 • Lidia Chrzan - (wskazana przez Zgromadzenie Wspólników)
 • Andrzej Stempniak - Zastępca Przewodniczącego Rady (wybrany przez pracownków Spółki)
 • Stanisław Sikorski (wybrany przez pracownków Spółki)

Zarząd

Organem kierującym działalnością Spółki jest 2-osobowy Zarząd. Kadencja członków trwa 5 lat i są oni powoływani przez Radę Nadzorczą.

Zarząd Spółki kieruje dzialalnością Spółki i reprezentuje ją w sądzie oraz poza sądem, a do jego kompetencji należą także wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych władz Spółki.

Uchwałami Rady Nadzorczej nr 12/2015 i 14/2015 z dnia 15 maja 2015r., do Zarządu Spółki powołano:

 • Wiesława Blutko - na stanowisko Prezesa Zarządu
 • Katarzynę Machowską-Bujak - na stanowisko Członka Zarządu

Do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działąjący samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działąjących łącznie albo członek Zarządu działąjący łącznie z Prokurentem Spółki.
Prokurentami Spółki zostali ustanowieni:

 • Marek Chrószcz - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
 • Michał Mrozek - Kierownik Działu Budowy i Remontów Sieci wod-kan
 • Katarzyna Jeżak - Główna Księgowa
 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Adamczyk Łukasz2017-09-18 13:32:42
 • Aktualizacja publikacji:Adamczyk Łukasz2017-09-18 13:32:42
 • Wytworzenie publikacji:Adamczyk Łukasz2017-09-18 13:32:42
 • Zatwierdzenie informacji:Adamczyk Łukasz2017-09-18 13:32:42