• język migowy
BIP
BIP PWIK
Strona główna/Menu podmiotowe/Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Biuro Obsługi Klientów mieści się w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 15

Czynne jest w dni robocze w godzinach: 

poniedziałek - środa od 7.00 do 15.00
czwartek od 7.00 do 17.00
piątek od 7.00 do 13.00

Biuro Obsługi Klientów prowadzi obsługę klientów w zakresie:

 • przyjmowania zapłat należności
 • zawierania i rozwiązywania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • wystawiania faktur za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie podanych odczytów wodomierzy
 • udzielania informacji o rozliczeniach
 • przyjmowania i rejestracji korespondencji przychodzącej do Spółki
 • wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • dokonywania uzgodnień dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy
 • wykonywania uzgodnień branżowych
 • opracowania projektu budowlanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej
 • wykonania przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego

Sprawy przyjmowane są w formie ustnej (w tym drogą telefoniczną) oraz pisemnej. Wszystkie pisma przychodzące do Spółki są kierowane według właściwości sprawy do poszczególnych działów w celu rozpoznania oraz przygotowania właściwej odpowiedzi. Każda sprawa jest rozpatrywana i rozwiązywana bez zbędnej zwłoki.

Zgłoszenia dotyczące m.in.

 • awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym,
 • awarii na sieci kanalizacyjnej,
 • awarii wodomierza,
 • wystąpienia braków wody,
 • wystąpienia dostawy wody o nieodpowiednich parametrach
 • zatorów kanalizacji,
 • wywozu nieczystości płynnych,

przyjmowane są przez dyspozytora pod całodobowym numerem telefonu 32 4551840.

Sprawy nie wymagające konsultacji załatwiane są niezwłocznie - wg kolejności zgłoszeń, trudniejsze do rozwiązania w terminie uzgodnionym z osobą zgłaszającą.

W przypadku zastrzeżeń co do poprawności wskazań wodomierza, odbiorca usług ma prawo złożyć reklamację - wniosek o sprawdzenie poprawności jego działania. Wniosek ten, złożony w formie pisemnej stanowi podstawę do wymiany wodomierza przez PWiK na nowy i przekazanie wskazanego we wniosku do sprawdzenia uprawnionej do tego firmie. W przypadku, gdy wodomierz po sprawdzeniu okaże się sprawny, koszty jego sprawdzenia ponosi wnioskujący.

Rozliczanie odbiorcy wody lub/i dostawcy ścieków następuje od momentu zainstalowania i zaplombowania wodomierza oraz zawarcia umowy o dostarczanie wody lub/i odprowadzanie ścieków. Podstawą rozliczenia za świadczone przez PWiK Sp. z o.o. usługi są wskazania wodomierza lub innych urządzeń pomiarowych. Na podstawie danych uzyskanych z odczytów dokonywanych przez inkasentów, wystawiane są faktury określające ilość pobranej wody lub/i odprowadzonych ścieków oraz wynikającą z tego tytułu należność do zapłaty. Faktura może być wystawiona na miejscu u klienta, zaraz po dokonaniu odczytu lub przesłana pocztą na podany adres korespondencyjny. Odbiorca usług może również samodzielnie podawać stan wodomierza w celach rozliczeniowych. W takim przypadku faktura wysyłana jest pocztą, a wskazania wodomierza są okresowo kontrolowane przez Spółkę.

Płatności wynikające z faktury za usługi świadczone przez PWiK Sp. z o.o. mogą być dokonane w następujących formach:

 • gotówką w kasie PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim ul. Marklowicka 15, co zwalnia Odbiorcę usług z prowizji
 • przelewem za pośrednictwem poczty lub banku, na konto bankowe wskazane na fakturze - należy jednak brać pod uwagę fakt, iż regulując w ten sposób należności, Odbiorca będzie zmuszony zapłacić prowizję, której wysokość ustalają poszczególne placówki.
 • przelewem elektronicznym tzw. poleceniem zapłaty, które polega na pobraniu z rachunku bankowego kontrahenta należnej kwoty, podstawą do skorzystania z tej formy płatności jest podpisanie stosownego upoważnienia i dostarczenie go do Banku oraz Spółki

W przypadku nie uregulowania w wyznaczonym terminie należności z tytułu świadczonych usług, wysyłane jest upomnienie. Jeżeli kontrahent pomimo otrzymanego upomnienia nie ureguluje należności, wysyłane jest powiadomienie o zaprzestaniu dostawy wody lub odbioru ścieków poprzez odcięcie przyłącza wodociągowego lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego. W zawiadomieniu podany jest termin odcięcia i wskazane zastępcze punkty poboru wody. Informacja o zamiarze odcięcia przekazywana jest także do właściwego Zarządu Gminy, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Podstawą takiego działania jest art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

Opisy postępowania w wybranych sprawach znajdą państwo na stronie internetowej PWiK w dziale Jak załatwić sprawę

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2017-08-09 14:02:15
Aktualizacja publikacji
Kuras Krzysztof 2022-05-05 12:57:19
Wytworzenie publikacji
Kuras Krzysztof 2022-05-05 12:57:19
Zatwierdzenie
Kuras Krzysztof 2022-05-05 12:57:19
Rejestr zmian
do góry